Image
Kraljevačka bb
36210 Vrnjačka Banja - Serbia

Oslobađanje od poreza za kupce prvog stana

Oslobađanje poreza za kupce prvog stana sprovodi se na dva načina - oslobađanjem od poreza na dodatnu vrednost (cena se plaća sa sve porezom, ali se porez refundira kasnije), i oslobađanjem od poreza na prenos apsolutnih prava.


Refundacija PDV kupcima prvog stana

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 8. jula 2007. godine, propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizicko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan
 
Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledećim uslovima:
 
1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.
 
Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji.
 
Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV, pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara malopre navedenoj površini.
 
Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupceve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.


Pravo na refundaciju PDV nema:

1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
2) član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domacinstva kupuje stan;
3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;
4) član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.
 
Nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku, donosi rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana i dužan je da vodi evidenciju o kupcima prvog stana i članovima porodičnih domaćinstava kupaca prvog stana za koje su kupci prvog stana ostvarili refundaciju PDV, kao i o iznosu ostvarene refundacije PDV.
 
Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 08. jula 2007. godine.
 
Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV propisuje da kupac prvog stana ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.
Stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima.
Nadležni poreski organ je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV - prodavca stana u skladu sa Pravilnikom.
 
Zahtev za refundaciju PDV kupcu prvog stana podnosi se na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV. Uz zahtev se dostavlja i:


1) izvod iz matične knjige rođenih;
2) uverenje o državljanstvu;
3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
5) račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena;
7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, dostavlja i:
 
1) dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (dokaz o srodstvu);
2) dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).
 
Izjava kupca stana da kupuje prvi stan daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan. Nadležni poreski organ nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV.


Oslobodenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupcima prvog stana

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne plaća na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m² i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2007. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m² po svakom članu, pod uslovom da:
 
1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.
 
Pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupac prvog stana može ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8. jula 2007. godine.
Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.
 
Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine odgovarajućeg stana, porez se plaća na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajućeg stana.


Pravo na poresko oslobođenje nema obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi:

1) licu na osnovu čije prve kupovine stana je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se ureduje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
2) članu porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
Poresku prijavu PPI-4 podnosi prodavac – obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (prema opštini na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi). Za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje obveznik poreza podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva, kao i druge dokaze u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze,


Spisak dokaza koje treba podneti:

1) kopija lične karte kupca prvog stana;
2) uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana;
3) kopija lične karte za određene članove porodičnog domaćinstva (za punoletne i maloletne koji poseduju ličnu kartu, a za ostale maloletne izvod iz matične knjige rođenih i prijava prebivalištva);
4) uverenje o državljanstvu za određene članove porodičnog domaćinstva;
5) kopija overenog kupoprodajnog ugovora o kupovini stana;
6) dokaz o prebivalištvu (fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištvu za kupca i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva);
7) za određene članove porodičnog domaćinstva sledeće dokaze o srodstvu ili bračnom stanju sa kupcem prvog stana: za supružnike izvod iz matične knjige venčanih, za decu i roditelje izvod iz matične knjige rođenih i za usvojenika i usvojioca rešenje nadležnog organa o usvajanju;
8) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Nadležni poreski organ vodi evidenciju o ugovorima o kupoprodaji stanova za koje je taj organ utvrdio pravo na poresko oslođodenje, o iznosima poreza na prenos apsolutnih prava koji zbog toga nisu naplaćeni na teritoriji jedinice lokalne samouprave, o kupcima prvog stana i o članovima njihovog porodičnog domaćinstva za koje je to pravo iskorišćeno.
 
Pravilnikom o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva uređuju se sadržina i obrazac izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva.
 
Kupac prvog stana izjavu daje na Obrascu Obrazac IKPS - PPAP - Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva. Stanom, u smislu ovog pravilnika, smatra se stan i porodična stambena zgrada.
 
Obrazac IKPS - PPAP sadrži podatke o kupcu prvog stana i određenim članovima njegovog porodičnog domaćinstva za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, a koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan ili porodičnu stambenu zgradu na teritoriji Republike Srbije i nikada nisu ostvarili pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, niti je bilo koje lice ostvarilo pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, po osnovu kupovine prvog stana na teritoriji Republike Srbije za kupca prvog stana ili za člana njegovog porodičnog domaćinstva.
 
Ovde možete preuzeti pun tekst Zakona- Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na imovinu.
 
Zakon je preuzet sa sajta Vlade Republike Srbije, sa adrese http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=5185
 
Sve ovo na adresi: http://www.kupovinanekretnine.info/saveti/korisne-informacije/porez-za-kupce-prvog-stana/